Harderwijk
0619048905
info@laserstudioharderwijk.nl

Algemene voorwaarden

Carbon Peeling - Tatoeage verwijderen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing, bij het reserveren van een behandeling bij Laserstudio Harderwijk gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Laserstudio Harderwijk en een cliënt waarop de Laserstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Behandelingen Laserstudio Harderwijk
Laserstudio Harderwijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Laserstudio zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Laserstudio Harderwijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt zal Laserstudio Harderwijk 25 euro in rekening brengen.  Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt zal Laserstudio Harderwijk de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd. Dit uit respect voor de klant die na u komt en de gereserveerde behandeltijd. Ook dan wordt er 25 euro in rekening gebracht omdat deze tijd wel voor de cliënt is gereserveerd in de agenda.
Na ontvangst van deze betaling mag er opnieuw een afspraak worden ingepland.

Laserstudio Harderwijk moet een eigen verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Laserstudio.

Betaling
Laserstudio Harderwijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Laserstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Laserstudio Harderwijk vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen (contant of pin).

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Laserstudio Harderwijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Laserstudio Harderwijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De Laserstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Laserstudio Harderwijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Laserstudio Harderwijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Laserstudio Harderwijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Laserstudio Harderwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Laserstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Laserstudio Harderwijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie
Voor laserbehandelingen gelden de voorwaarden die persoonlijk zijn doorgenomen en getekend door beide partijen. Deze worden bewaard in de laserstudio.

Beschadiging & diefstal
Laserstudio Harderwijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Laserstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Laserstudio Harderwijk. De Laserstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Laserstudio Harderwijk geen kosten in rekening brengen voor de eerstvolgende behandeling, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Laserstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Laserstudio Harderwijk het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Huisregels
Laserstudio Harderwijk hanteert de volgende huisregels:

– In de Laserstudio mag niet gerookt worden.
– eigen consumpties nuttigen is niet toegestaan in de laserstudio.
– Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de Laserstudio.
– Huisdieren meenemen naar de Laserstudio is niet toegestaan.
– De Laserstudio bevindt zich op de eerste etage en enkel per trap bereikbaar
– Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.
– De cliënt zal niet behandeld worden als blijkt dat deze onder invloed is van verdovende middelen.

Op elke overeenkomst tussen Laserstudio Harderwijk en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Laserstudio Harderwijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Nagelstudio Harderwijk met inschrijfnummer 69511489

Heb je vragen n.a.v. deze algemene voorwaarden neem dan contact met mij op.